Новость 16 марта
1144953 3 2x

Кыргыз улуттук агрардык университетинде
“Жаныбарлардын бакубаттуулугу жана биоэтика” жаңы предмети киргизилди

Кыргыз улуттук агрардык университетинде “Малдын бакубаттуулугу жана биоэтика” деген жаңы сабак киргизилди. Бул предмет 2010-жылдан бери студенттердин каалоосу боюнча кошумча сабак катарында окутулуп келген. Ал эми 2017-жылдан баштап Эл аралык эпизоотиялык бюронун сунушу боюнча Кыргыз Республикасынын Билим берүү министрлиги менен макулдашылып,  жогорку окуу жайдын деңгээлинде милдеттүү түрдө окутула баштады. Бул туурасында Кыргыз улуттук агрардык университетинин ветеринардык медицина жана биотехнология факультетинин деканы, ветеринария илимдеринин доктору, профессор Бекболсун Акназаров билдирди.
Бул предметтин окутулушу - Кыргыз улуттук агрардык университети жана Эл аралык эпизоотиялык бюронун “Мал чарбасын жана рынокту өнүктүрүү – 1” долбоорунун алкагында ветеринардык билимди жакшыртуу кызматташуусунун бирден бир ийгиликтүү белгиси болуп саналат.
Сабактын негизги максаты – малдын бакубаттуулугуна кам көрүүнү үйрөтүү. “Малдын бакубаттуулугу жана биоэтика” предметинин киргизилиши жана анын студенттерге сабак катарында өтүлүшү абдан маанилүү экендигин Кыргыз улуттук агрардык университетинин ветеринардык медицина жана биотехнология факультетинин деканы Бекболсун Акназаров белгиледи. “Малдын бакубаттуулугу дегенде биз малга болгон мамиленин жакшы болушун түшүнүшүбүз керек. Малдын бакубаттуулугу сакталган жана сакталбаган малдын продукциясынан айырма болот. Андыктан, малга да гумандуу мамиле кылуу маанилүү”, - дейт ал.
Кыргыз улуттук агрардык университетинде аталган сабак 3-курстун студенттерине бир семестр берилет. Учурда окуу материалдарын чыгаруу иштери жүргүзүлүп жаткандыгын Б.Акназаров билдирди.
“Мал чарбасын жана рынокту өнүктүрүү - 1” долбоорунун адиси Жолдошбек Касымбековдун айтымында, мындай предмет башка мамлекеттердин өзгөчө Европанын жогорку окуу жайларында берилет. “Бул предметте жаныбарларга жасалган катаал мамиленин болбошу туурасында, мал ээлеринин малдын бакубаттуулугу үчүн моралдык жоопкерчиликке тартылаары туурасында принциптер камтылган. Айрым мамлекеттерде жаныбарларга камкордук жүргүзгөндө аларды сабоого, коркутууга, физикалык жактан оор келтирүүгө, малдарды бири-бири менен уруштурууга мыйзам чегинде тыюу салынган. Эгерде бул этикалык нормаларды сактабаса кылмыш жаза же административдик жоопкерчиликке тартылат”, - деди ал.
Мал чарбачылыгындагы заманбап өндүрүүчүлөр беш негизги эрежелерди карманышат. Алар: жаныбарлар кайсы фермада болбосун дайыма сууга, тамактанууга мүмкүнчүлүгү бар, айлана чөйрөдөгү факторлордон кооптуу абалда болушу, ветеринардык көзөмөл шартында кармоо, бирге кармалгандары менен байланыш түзүү мүмкүнчүлүгү, психикалык ыңгайсыздыктан жана азап тартуудан эркин болуусу керек.

Для студентов-ветеринаров введен новый предмет -
“Благополучие животных и биоэтика”

Для студентов Кыргызского национального аграрного университета (КНАУ), обучающихся на факультете ветеринарной медицины и биотехнологии, введена новая учебная дисциплина – “Благополучие животных и биоэтика”. Если с 2010 года этот предмет в университете изучался студентами как дополнительный, то с 2017-го года по предложению Международного эпизоотического бюро (МЭБ) и согласию Министерства образования КР введен как обязательный. Об этом сообщил декан факультета ветеринарной медицины и биотехнологий КНАУ, доктор ветеринарных наук, профессор Бекболсун Акназаров.
КНАУ сотрудничает с МЭБ в рамках проекта “Развитие животноводства и рынка – 1”, являясь исполнительным учреждением в вопросах улучшения ветеринарного образования.
“Главная цель введения данного предмета – ознакомить студентов с основами гуманного отношения к животным. В КНАУ данный урок будет изучаться в течение одного семестра на третьем курсе, - рассказал Б.Акназаров. - В настоящее время ведется работа по выпуску учебников”.
Специалист проекта “Развитие животноводства и рынка – 1” ЖолдошбекКасымбеков сообщил, что подобная дисциплина преподается в учебных заведениях других стран, в основном, европейских. “Она строится на принципах недопустимости жестокого обращения к животным, осознания владельцев животных о моральной ответственности над благополучием своих питомцев. В некоторых странах на законной основе запрещено бить, пугать, ненадлежаще ухаживать за животными, причинять им страдания, наносить физическую боль, инициировать драки между животными. Несоблюдение этих норм ведет к уголовной или административной ответственности”, - сказал он.
Современные производители продукции животноводства придерживаются пяти основных правил, которые гласят, что животные на любой ферме должны иметь постоянный доступ к воде и корму, находитьсяв безопасной от погодных факторов среде, содержаться в условиях ветеринарного контроля, с возможностью контактировать со своими соплеменниками, быть свободными от психического дискомфорта и страданий.

 

Назад

Информационные системы

Информационный ресурс
департамента водного хозяйства
и мелиорации

Информационный блок