Новость 10 марта

Химиялаштыруу жана өсүмдүктөрдү коргоо департаментинин 2017-жылдын 10-мартына карата аткарган иштери тууралуу кыскача маалымат.

Республиканын минералдык жер семирткичтерге болгон жылдык керектөөсү 340,0 миң тоннаны, а. и. 200,0 миң тонна азоттук, 129,0 миң тонна фосфордук жана 11,0 миң тонна калийдик жер семирткичтер түзөт.
2017-жылдын 10-мартына карата, республикага 43,4 миң тонна азоттук жана комплекстүү жер семирткичтер ташылып келинген,түндүк региондо - 24,7 миң тоннадан көбүрөөк жыйналган, түштүк региондо - 18,7 миң тонна.
Бишкек, Кара-Балта, Шопоков жана Ош шаарлары - жер семирткичтердин негизги ташып келуу пункттары болуп саналат, жана ал жактан республиканын башка аймактарына тарайт. Айта кетсек, МЖСти жугуртүү чек-арадагы соода менен да толукталат (Таласта жана туштуктө).
Аммиактуу селитранын 1 килограммынын базар баасы 16,0-16,5 сомдон, Мамматрезервдер фондундагы өткөн жылдын минералдык жер семирткичтердин (аммиактуу селитра жана карбамид) калдыктары – 4025 тоннаны түзөт, аммиактуу селитранын 1 килограммынын баасы 15,6 сомдон, карбамиддин - 16,6 сомдон.
Түштүк региондо күздүк кылкандуу дан эгиндери азыктандыруу башталды, азыркы учурда 21,7 мин га аянт азоттук минералдык жер семирткичтер менен азыктандырылды.
2017-жылы пестициддерге болгон керектөө эсеби. 2017-жылы пестициддерге болгон керектөө эсеби – 509,5 тоннаны түзсө, 10-мартка карата 366,6 тонна складдарда бар, же башкача айтканда камсыздоо 72 % ди түздү. Жалпы пестициддердин ичинен үрөн ууландыргычтарга керектөө – 44,1 тонна, камсыздалышы – 16,1 тонна, же 36,5 %, гербициддерге керектөө- 257,3 тонна, камсыздалышы – 168,0 тонна же 65,3 %, инсектициддерге жана акарициддерде керектөө – 142,3 тонна, камсыздалышы – 136,9 тонна, же 96,2 %, фунгициддерге болгон керектөө – 65,8 тонна, камсыз болгону – 45,6 тонна, же 69,3 % (2 - тиркеме).
Жаздык кылкандуу дан эгиндеринин үрөнүнүн ууландыруу планы Республика боюнча 42,2 миң тонна болсо, бүгүнкү күнгө карата Республика боюнча ууландырылганы 1,1 миң тоннаны тузуп, бул б.а. пландан 3 %-ин тузду. (3, 4 - тиркеме).
Бүгүнкү күндө өсумдүктөрдү коргоо каражаттарынын орточо баасы төмөндөгүчө: үрөн ууландыргычтар – 350–500 сом/л, гербициддер – 300–700 сом/л,кг, инсектициддер – 300–750 сом/л,кг жана фунгициддер – 400–750 сом/л,кг. Жергиликтүү фирмалардын пестициддерди ташып келүүсү улантылып жатат.

Информация по обеспеченности минеральными удобрениямина 10марта 2017 года.

Расчётная потребность в минеральных удобрениях сельскохозяйственных культур республики составляет 200,0 тыс. тонн минеральных удобрений.
По информации межрайонных отделов департамента химизации и защиты растений на 10-марта 2017 года в республику было завезено 30,5 тыс. тонн азотных и комплексных минеральных удобрений. Обеспеченность удобрениями составляет 21,7 % к потребности.
Всего накоплено минеральных удобрений 30,5 тыс.тонн, из них на севере республики – 24,7 тыс.тонн , на юге –18,7 тыс.тонн.
Предварительная расчетная потребность в пестицидах в 2017 г.
Потребность в 2017 году в пестицидах составляет 509,5 тонн. Из них потребность в протравителях семян 44,1 т., в гербицидах 257,3 т, в инсектицидах и акарицидах 142,3 т, в фунгицидах 65,8 т, на эту дату имеется 366,6 тонн или 72 % обеспеченности.
- Гербициды против сорной растительности. При потребности – 257,3 т на эту дату имеется – 168,0 т или 65,3 % обеспеченности.
- Инсектоакарициды против вредителей. При потребности 142,3 т, имеется в наличии 136,9 т. или 96,2 %.
- Фунгициды против болезней. Потребность составляет 65,8 т, имеется в наличии 45,6 т или 69,3 % обеспеченности.
На сегодняшний день средние цены на средства защиты растений составляет следующее: на протравители семян – 350-500 сом/л, гербициды - 300-700 сом/л,кг, инсектоакарициды - 300-750 сом/л,кг, и на фунгициды - 400-750 сом/л,кг.
Накопление пестицидов фирмами-поставщиками продолжается и для успешного проведения весенне-полевых работ они могут полностью удовлетворить потребность сельского хозяйства пестицидами.

 

 

Назад

Информационные системы

Информационный ресурс
департамента водного хозяйства
и мелиорации

Информационный блок