Рыбное хозяйство

Кыргыз Республикасынын
айыл чарба жана мелиорация
министрлигинин пресс кызматына    

 

         Кыргыз Республикасынын Айыл чарба жана мелиорация министрлигинин Балык чарба департаменти Кыргыз Республикасынын Айыл чарба жана мелиорация министрлигинин ведомстволук бөлүгү жана балык чарбасын башкаруучу атайын ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган болуп саналат, ал Департаментке берилген, Кыргыз Республикасынын табигый жана жасалма көлмө сууларынын жана суу сактагычтарынын тизмесине кирген Кыргыз Республикасынын табигый жана жасалма көлмө-сууларында балык чарбасын  өнүктүрүү жана жүргүзүү, балыктын запастарынын абалын жана санын изилдөө, мониторингдөө балыктын запасын көбөйтүү жана ведомстволук коргоого алуу, Кыргыз Республикасынын балык чарбалык жана башка табигый, жасалма көлмөлөрүндө балык кармоону уюштуруу тармагында бирдиктүү саясатты жүргүзүү боюнча иштердин аткарылышын камсыздайт.
Департаменттин максаты Кыргыз Республикасында балык запастарын сактоо жана көбөйтүү, балык  уулоону жана аквакультураны өнүктүрүү болуп саналат.    
Аквакультура
Товардык балык өндүрүү  2015-2016 жж.

Иш чаранын аталышы

План

Факт

%

2015-жыл

Товардык балык өндүрүү

900

1100,239

122,2

2016-жыл I квартал

Товардык балык өндүрүү

30

55

183,3

Кайта өндүрүү

2015-жылы Республиканын балык чарбалык көлмө сууларына 7,806 млн даана майда чабактарды (молодь) коё берүү иш чарасы аяктады.

 

к/н

Балыктандырылган көлдөр

Көлгө кое берилген чөнөк баштардын түр боюнча саны (млн. даана)

лудога май канаты, момун балык

Ысык-Көл жилиңгири

Карп-сазан

  1.  

 Ысык-Көл көлү

3,620

0,536

0,050

  1.  

 Сон-Көл көлү

3,100

 

 

  1.  

Киров суу сактагычы

 

 

0,200

  1.  

Папан суу сактагычы

 

 

0,300

 

Бардыгы:

7,806

         Ал эми 2016-жылга карата чөнөк баштарды кое берүү иштери
II кварталга  пландалган.    
                                     
Балык чарба ресурстарын эсептөө, мониторингдөө


Иш чаранын аталышы

Саны

2015-ж 

Көлмөлөрдүн паспортун түзүү

63

2016-ж  I квартал

Көлмөлөрдүн паспортун түзүү

10

Балыкчылык – биологиялык аныктамаларды түзүү

8

2016-жылга карата коюлган маселелер


1. Балык чарба тармагын туруктуу өнүктүрүү үчүн аквамаданият жана балык улоочулукту жөнгө салган нормативдик-укуктук актыларды иштеп чыгуу:
- КРнын “Балык чарбасы жөнүндөгү” мыйзамына өзгөртүү жана түзөтүүлөрдү киргизүү менен,  II – IV кварталда КРнын министрликтери жана ведомстволору менен макулдашууга сунуштоо жана КРнын Юстиция министрлигинен юридикалык экспертизадан өткөрүү;
- КРнын айыл чарба жана мелиорация министрлиги менен КРнын айлана чөйрөнү коргоо жана токой чарба агенттиги жана КРнын экологиялык жана техникалык коопсуздук боюнча мамлекеттик инспекциянын ортосундагы байланышты жөнгө салуучу регламентти иштеп чыгуу жана аны  II кварталда алардын кароосуна жиберүү;
- Кыргыз Республикасында балык чарбасын өнүктүрүү саясатын жана стратегиясын иштеп чыгуу, II кварталда КРнын министрликтери жана ведомстволору менен макулдашууга сунуштоо жана КРнын Юстиция министрлигинен юридикалык экспертизадан өткөрүү;
2. Товардык балык өндүрүүнүн көлөмүн көбөйтүү:


Көрсөткүчтүн аталышы

Бирдик ченеми

2015-ж карата базалык көрс-ү.

2016-ж карата базалык көрс-ү.

2016-жылга карата вариативдүү көрсөткүчтөр
(кварталдар)

I

II

III

IV

1.

Товардык балыкты өстүрүү

тонн

900

1200

10

50

400

540

 

 

 

 

3. Көлмөлөрдү инвентаризациялоо жана паспорттоштуруу:
- көлмөлөрдү балыктандыруу, балык улоо, балык өстүрүү максатында колдонуу үчүн табигый жана жасалма көлмөлөрдү инвентаризациялоо жана паспорттоштуруу иштерин жүргүзүүнү ишке ашыруу;
4. Балык чарбалык көлмөлөрдө жыл сайын балык ресурстарын эсепке алуу жана мониторингдөө.
5. Балык чарба көлмөлөрдө лудога май канаты, карп-сазан балыктарынын түрлөрү боюнча балыктандыруу иштерин жүргүзүү:
-Ыссык-Көл: сига-лудоги–1,65 млн. даана. форель – 520 мин даана,
-Соң-Көл: сига-лудоги – 2,75 млн. даана
-Орто – Токой суу сактагычы: сига-лудоги – 500 мин даана.

Директор                                                           С.А.Кучуков

 

Пресс служба
Министерство сельского
хозяйства и мелиорации
Кыргызской Республики

Департамент рыбного хозяйства Министерства сельского хозяйства и мелиорации Кыргызской Республики (далее - Департамент) является подведомственным подразделением Министерства сельского хозяйства и мелиорации Кыргызской Республики и специально уполномоченным государственным органом управления рыбным хозяйством, обеспечивающим функции по реализации единой политики в области развития и ведения рыбного хозяйства, изучению и мониторингу состояния запасов и численности рыб, воспроизводству и ведомственной охране рыбных запасов и осуществляющим организацию рыбного промысла в рыбохозяйственных и других естественных и искусственных водоемах Кыргызской Республики, входящих в Перечень естественных водоемов и водохранилищ Кыргызской Республики, предоставленных в пользование Департаменту.
Целью Департамента является сохранение и увеличение рыбных запасов, развитие рыболовства и аквакультуры в Кыргызской Республике.
Аквакультура
(Производство товарной рыбы  2015-2016гг).

Мероприятия

План

Факт

%

2015г.

Производство товарной рыбы  

900

1100,239

122,2

I квартал 2016г.

Производство товарной рыбы  

30

55

183,3

 

Воспроизводство

Всего зарыблено в 2015 году 7.806 млн.шт. молоди ценных видов рыб.

№ п/п

 

Зарыбленные
водоемы

Количество зарыбленной молоди рыб по видам млн. штук

 

Сиг-лудога

Иссык-Кульская форель

Карп-Сазан

1

оз. Иссык-Куль

3,620

0,536

0,050

2

оз. Сон-Куль

3,100

 

 

3

Орто-Токойское водохранилище

 

 

 

4

Токтогульское водохранилище

 

 

 

5

Кировское водохранилище

 

 

0,200

6

Папанское водохранилище

 

 

0,300

 

Итого:

6,720

0,536

0,550

 Выпуск подрощеной молоди ценных пород рыб запланирован на II квартал 2016 года.

Мониторинг рыбохозяйственных ресурсов
(разработка паспортов и рыбоводно-биологических обоснований)


Мероприятия

Количество (ед)

2015 г.

Составление паспортов водоемов

63

I квартал 2016 г.

Составление паспортов водоемов

10

Составление рыбоводно-биологических обоснований

8

Задачи Департамента рыбного хозяйства на 2016 год

1.Для устойчивого развития рыбной отрасли необходимо разработка нормативно – правовых актов регулирующих вопросы аквакультуры и рыболовства:
-разработка изменений и дополнений в закон КР «О рыбном хозяйстве», внесение во II – IV квартале на согласование в министерства и ведомства КР, прохождение  юридической экспертизы в МЮ КР;
-разработка регламента межведомственного взаимодействия МСХиМ КР с ГАООС и ЛХ КР и Госинспекцией по экологической и технической безопасности КР, внесение во II квартале на согласование в ГАООС и ЛХ КР и в Госэкотехинспекцию КР.
-разработка стратегии и политики развития рыбного хозяйства Кыргызской Республики, внесение II – IV квартале на согласование в министерства и ведомства КР, прохождение  юридической экспертизы в МЮ КР.
2. Увеличение производства товарной рыбы:


Наименование показателя

Ед. изм.

Базовое значение
на 2015 г.

Базовое значение на 2016 г.

Вариативные показатели на 2016 г.
(кварталы)

I

II

III

IV

1.

Производство товарной  рыбы.

тонн

900

1200

10

50

400

540

 

 

 

 

3.Проведение инвентаризации и паспортизации водоемов:
-осуществление инвентаризации и паспортизации естественных и искусственных водоемов  и их отдельных участков, для дальнейшего использования в целях рыбоводства, рыболовства и рыборазведения.

4.Осуществление ежегодного мониторинга и учета рыбных ресурсов в рыбохозяйственных водоемах.
5.Проведение мероприятий по зарыблению молодью сиговых, лососевых и карповых видов рыб рыбохозяйственных водоемов.
-оз. Иссык-Куль: сига-лудоги–1,65 млн. шт. форели – 520 тыс. шт.,
-оз. Сон-Куль: сига-лудоги – 2,75 млн. шт.
-Орто – Токойское водохранилище: сига-лудоги – 500 тыс. шт.

 

Назад

Информационный блок