Мин.сел.хоз.
Новость 22 августа

Министр встретился с представителями миссии Ифад
Сегодня министр сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации Кыргызской Республики Нурбек Мурашев  встретился  с представителями мисии Ифад  Микаэлем Каутту -специалистом проекта  « Обеспечение доступа  к рынку», старшим экономистом Анарой Жумабаевой и другими.
В ходе встречи стороны обсудили  рабочие вопросы по реализации  проекта и  необходимость вовлечения в  данный проект   жителей регионов. Кроме того глава минсельхоза  отметил, что реализация данного проекта очень важна для развития агропромышленного сектора Кыргызстана, и министерство   в свою очередь окажет необходимую помощь  в  ее реализации.

Подробнее
Новость 16 августа

Отдел развития  политики животноводства, племенного дела и науки МСХППиМ  КР представляет информацию о производстве продукции животноводства по состоянию на 1 августа 2018 года

         Производство мяса. За отчетный период 2018 года хозяйствующими субъектами всех категорий республики произведено 210,0 тыс. тонн мяса в живой массе, что на 4,3 тыс. тонн или на 2,1 % больше соответствующего периода прошлого года. Увеличение производства мяса произошло в основном за счет увеличения поголовья сельскохозяйственных животных, кроме свиней.
Производство молока. За январь-июль 2018 года производство молока в республике составило 915,6 тыс. тонн, что на 18,9 тыс. тонн или на 2,1 % больше аналогичного периода прошлого года. Увеличено производство молока во всех областях республики.

Айыл чарба министрлиги 2018-жылдын 1-августуна карата мал чарбачылык жөнүндө маалыматтын берет

Эт өндүрүү. 2018-жылы алынып жаткан мезгил ичинде республиканын бардык категориядагы  чарба жүргүзүүчү субъекттерде 210,0 миң  тонна  түрүү салмакта эт өндүрүлгөн.  Өткөн жылга караганда 4,3 мин. тонна, же 2,1% жогору эт өндүрүлдү.  Чочколорго тышкары, айыл чарба жаныбарлары өсүшү менен шартталган.

Сүт өндүрүү. 2018-жылы Май-июль айлар аралыгында өлкөдө 915.6 миң тонна сүт өндүрүлүп,  өткөн жылдын ушул эле мезгилине караганда 18,9 миң тоннага же өлкөнүн бардык аймактарында сүт өндүрүүнүн көлөмү 2,1%  көбөйтүлдү.

Подробнее
Новость 14 августа

Суусамыр өрөөнүндөгү “алтыгана-караган” бадалын азайтууга багытталган байкоочулук жана практикалык иштер башталды

          Кыргыз Республикасынын Суусамыр өрөөнүндө жалпы 528,4 мин га жайыт бар, анын ичинен Кыргызгипроземдин берген маалыматына караганда 18,0 миң га жакын жайытты алтыганакарагана тикенектүү бадалы басып кеткен.
Алтыгана-карагана бадалы менен күрөшүүнүн максатында   Кыргыз Республикасынын Айыл чарба, тамак-аш өнөр жайы жана мелиорация министирлигине караштуу  Жайыт, мал чарба жана балык чарба департаментинин адистери жана Мал чарбасын жана жайыттарды илимий изилдөө институтунун окумуштуулары менен биргеликте Суусамыр өрөөнүндө атайын эксперименталдык участоктордо күрөшүү иш программасын иштеп чыгышкан. Программа “Жайыттарды жана мал чарбачылыгын башкарууну жакшыртуу” долбоорунун алкагында Дүйнөлүк Банк тарабынан каржылана баштады. 

В Сусамырской долине начались экспериментальные работы  направленные на борьбу с алтагана-карагана

В Суусамырской долине Кыргызской Республики общая площадь пастбищ составляет 528,4 тыс.га из них покрыто колючими кустарниками алтыгана-карагана 18,0 тыс. га пастбищ.
С целью по борьбе с кустарником алтыгана- карагана специалисты
Департамента пастбищ, животноводства и рыбного хозяйства Министерства сельского хозяства, пищевой промышленности и мелиорации Кыргызской Республики совместено с учуными КырНИИЖП разработали рабочую программу, чтобы провести ее в Суусумырской долине на экспериментальных участках.

Подробнее
Новость 13 августа

Ош шаарында «Евразиялык экономикалык биримдик интеграциясынын алкагында жайыт жана мал чарбачылыгын башкаруу»  жөнүндө семинар- тренинг өткөрүлдү

Кыргыз Республикасынын Айыл чарба, тамак-аш өнөр жайы жана мелиорация министрлигинин 2018- жылдын 27 - июлунда 1- жарым жылдыктын жыйынтыгы боюнча министрлик райондук агрардык  өнүктүрүү  башкармалыктарынын адистерине «Евразиялык экономикалык биримдик интеграциясынын алкагында жайыт жана мал чарбачылыгын башкаруу» темасында семинар – тренингин өткөрдү.

В  городе Ош проведен  семинар – тренинг «Управления пастбищами и животноводством в условиях интеграции Евразийского экономического союза».

Министерство сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации Кыргызской Республики  по итогам  коллегии Министерства за 1ое полугодие от 24.07.2018 года,    провел   семинар – тренинг для сотрудников районных управлений аграрного развития Ошской, Джалал-Абадской и Баткенской области 10 августа 2018 года на тему «Управления пастбищами и животноводством в условиях интеграции Евразийского экономического союза».

Подробнее
Новость 10 августа

Кадамжай районундагы Кыргызстан үрөнчүлүк чарбасында эксперименттердин жыйынтыгы боюнча буудайдын түшумдүүлүгү 25% га жогорулады

Кыргыз Республикасынын Айыл чарба тамак-аш өнөр жайы жана мелиорация министрлигинин Кыргызагробиоборбору Баткен областында экологиялык таза айыл чарба азыктарын өндүрүүнү жогорулатуу максатында 2017-жылдын 21-жана 24-октябрь күндөрү семинар өткөрүлүп, семинарда Баткен районунун Кызыл Дан үрөөнчүлүк чарбасынын 9 га жана Кадамжай районунун Кыргызстан үрөөнчүлүк чарбасынын 5 га аянтындагы  күздүк буудайдын жагымсыз шарттарга туруктуулугун, сапатын, түшүмдүүлүгүн жогорулатуу максатында өсүмдүктөрдүн өсүүсүн жөнгө салуучу биологиялык стимулятор биолигнинди пайдалануу боюнча эксперимент коюлган.

В семеноводческих  хозяйствах  Кадамжайского района в ходе проведения экспериамента была повышена  урожайность на 25 %
Кыргызагробиоцентр Министерства сельского хозяйства, пищевой промышленности  и мелиорации Кыргызской Республики в целях повышения производства экологически чистой сельскохозяйственной продукции 2 1и 24 октября 2017 года проводили семинар. На семинаре был  проведен эксперимент на 5 га озимой пшеницы в семеноводческом хозяйстве Кызыл Дан Баткенского района и 9 га озимой пшеницы в семеноводческом хозяйстве Кыргызстан Кадамжайского района, по применению биологического стимулятора роста и развития растений биолигнина в повышении качества, урожайности и устойчивости к неблагоприятным условиях.

Подробнее
Новость 8 августа

2018-жылы өстүрүлгөн айыл чарба өсүмдүктөрүн оруп жыйуунун жүрүшү  тууралуу 8-августка  карата  АНАЛИТИКАЛЫК МААЛЫМАТ
Анализ көрсөткөндөй, айдоо аянттарынын чарбалык субъекттерге болгон пайыздык катнашы төмөндөгүдөй: 
Айдоо аянттардын негизги  бөлүгү дыйкан, фермердик чарбаларга тийиштүү – 924,1 миң гектар, же жалпы айдоо аянтынын 71,8 пайызын түзөт;
- мамлекеттик жана коллективдүү чарбалар – 54,4 миң гектар, же 4,2 пайыз;
- калктуу конуштардын айдоо жерлери  75,9 миң гектар, же 5,9 пайыз;
-айыл чарба багытындагы мамлекеттик фонддун жерлер айдоо аянттары жана  айыл өкмөттүн аймагындагы айдоолор 223,3 миң га, же 17,3 пайызды түзөт. Бул жерлердин  керектүү бөлүгүн үрөнчүлүк, мал чарбачылык жана дыйкан фермердик чарбалар колдонушат.
Айдоо аянттарынын башка категориядагы жер колдонуучулар (өнөр жай, транспорт, өзгөчө кайтарылган жаратылыш аймактары, токой жана суу фонддор ж.б.) жалпы айдоо аянтынын 10,1 миң га, же 0,8 пайызын ээлейт.

Аналитическая информация о ходе проведения  уборочных  работ сельскохозяйственных   культур  в 2018 году по  состоянию  на  8  августа

            Как показывает анализ процентное соотношение сельхоз площадей к хозсубъектам нижеследующее:
Основная часть сельхозугодий 924,1 тыс. га относится к крестьянско-фермерским хозяйствам или составляет 71,8% от общей площади пахотных земель.
- государственные и коллективные хозяйства – 54,4 тыс. га или 4,2%;
- земли населенных пунктов 75,9 тыс. га или 5,9 %.
Земли сельскохозяйственного назначения государственного фонда сельхозугодий  составляют 223,3 тыс. га или 17,3%. Основная часть этих земель используется семеноводческими и племенными хозяйствами.
Площади земель других категорий составляет – 10,1 тыс. га или 0,8% от общей площади сельхоз земель.

Подробнее

[пред]  [1-6]  ...  [43-48]  [49-54]  [55-60]  [61-66]  [67-72]  [73-78]  [79-81]  [след] [показать все]


Информационные системы

Информационный ресурс
департамента водного хозяйства
и мелиорации

Информационный блок