Новость 14 апреля

Өрүктүн зыянкечтери, илдеттери жана ага каршы күрөшүү чаралары.

         Баткен областынын аймагында 17 минден ашуун аянтты бак-дарактар, болсо ошонун 6 миндей өрүк бактар ээлейт.
Зыянкечтерге жана илдеттерге каршы күрөшүүнүн алгачкы жолдорунун бири булагротехникалык ыкмалар. Алар, даракты отургузуунун схемасын туура тандоо, эрте жазда арыктарды чабуу, катар аралык арыктарды тазалоо, бактын астындагы түшкөн жалбырактарды жыйноо, отоо чөптөрдүн калдыктарынан арылтуу жана даракты туура азыктандыруу. ошондой эле бакты туура бутоо болуп саналат.
1.Отургузуу схемасын туура тандасак, күн дарактын бардык жерине тийип, күндүн табы даракты дезинфекциялап, козу-карын оорууларынын өөрчүүсүнө бөгөт коёт,мөмөнү өз убагында жетилүүсүнө таасирин берет. Бийикөскөн өрүк дарагы үчүн мурда 10х10 схемасы колдонулган, 1 га аянтка 100 дарак. Жер жеке менчикке берилгенден кийин 8х8 схемасы көбүрөөк колдонула баштаган, 1 га аянтка 156 дарак. Азыркы учурда мындан да жыш отургузулган схемаларды жолуктурууга болот. Жыш отургузулган даракты күн жакшы тие турган кылып бутоо зарылчылыгы келип чыгат.
2.Өз убагында суугарылып, туура азыктандырылган дарактын дени сак болот. Дени сак дарак оорууга жана зыян кечтерге чыдамкайыраак болот. Бүгүнкү күндө минералдык жер семирткичтерден аммиак селитрасы, карбамид жана аммофос базарларда сатылып жатат. 1 гектар бакка көлөмүнө жараша 150-300 кг амоффос күзүндө жана 100-200 кг карбамид эрте жазда берилет. Же болбосо күйгөн кыктан (перепревший навоз) ар бирдаракка 10-20 чакадан берилет.
3.Түшкөн жалбырактарда жана калдыктарда отоо чөптөрдө зыянкечтер өз жумурткаларын кыштоого таштайт жана аларда оорууну козгогуч козу карындардын споралары сакталат.  Ошондуктан кеч күздө же эрте жазда бактын астындагы жалбырактарды, отоо чөптөрдөн тазалоо иштери жүргүзүлөт.
Жогоруда негизинен зыянкечтерге жана илдеттерге каршы күрөшүүнүн агротехникалык ыкмаларына токтолуп кеттик.
         Биринчи чачуу иштери дарак гүлдөгөнгө чейин, бүчүр көөп, кызарганга чейин жүргүзүлөт. Абанын температурасы 5 градустан жогору болуусу, күн ачык, шамал жок болуусу шарт.

         Биринчи ыкма 3% бордо суюктугу.

 1. Көкташэритмеси менен өчүрүлбөгөн акиташтын эритмесин аралаштыруу жолу менен даярдалат.
 2. 1:1, 3:4 өлчөмүндө аралаштырылса жогорку сапаткамсыз болот.
 3. Көк таштын эритмеси акиташ эритмесине дайыма аралаштырып туруу жолу менен акырындык менен чуурултуп куюлат.
 4. Короззияга дуушар болотурган идиштер жарабайт.
 5. 600 гр. көк ташты жылуу сууга эритип, муздак суу менен анын көлөмүн 10 литрге чейин жеткирилет.
 6. Акиташтын сапатына жараша 800 гр. Өчүрүлбөгөн акиташты 1 литр суу куюп олтуруп, анын көлөмүн 10 литрге жеткирет.
 7. Акиташтын эритмесинин үстүнө даярдалган эритмени акырындык менен чууртулуп куюлат, акиташтын эритмеси ошол эле учурда

аралаштырылып турулат.

 1. Даярдалган эритменин түсүасмандын көк түсүндөй түскө ээ болуш шарт.
 2. Даяр болгон эритмеге суу кошууга болбойт.
 3. Даттан тазаланган темир предметин (мык, бычак, темирзым) эритмеге 2-3 минутага салабыз, эгерде предметти кызыл дат басса эритме туура эмес даярдалган, ал өсүмдүктү күйгүзүп жиберет.
 4. Предметти дат баса турган болсо акиташ сүтүнөн аз-аздан чуурултуп куюп, кайрадан темир предмет менен текшеребиз.
 5. Даярдалган эритмени сактоого болбойт, аны чачып жок кылуу керек

Бул чачуу негизинен илдеттерге жана зыянкечтерге каршы колдонулат. Бордо суюктугунда фунгициддик жана овициддик касиеттери бар. Кычкыл чөйрөдөгү жез купоросу зыянкечтердин жумуркаларын күйгүзөт, жез болсо ооруук озгоочу козу карындарды жок кылат.

         Экинчи ыкма 10 л сууга 50 гр. көк таш жана 700 гр. карбамид.
Бул чачуунун пайдасы 3% бордо суюктугундагыдай эле. Булжерде көк таштын концентрациясы азайтылгандыгына байланыштуу акиташ суусу менен нейтралдаштырылбайт. Андан тышкары дарак шагы аркылуу  карбамид менен да азыктандырылат.        
Өрүк бактары негизинен март-апрель айларында гүлдөп, майдын 3-декадасынан июль айына чейин мөмөсү быша баштайт. Эрте бышуучу “Майский”, “Ак-Өрүк” сорттору май айынын аягында, июнь айынын башында быша баштайт. Субхани, Исфарак, Нишани, Жолчусорттору июньайларындабышабаштайт.
Көпчүлүк пестициддерди чачууну мөмө бышуусуна чейин 25-40 күн калганда токтотуу зарыл.
Гүлдөө мезгилинде химикат чачылбайт. Пестициддерди гүлдөө мезгилинде чачуудан экологияга көбүрөөк зыян келтирилет. Бал-челектердеги аарыларда өлүп калат.
Өрүк гүлүн төккөндөн кийин апрель-май айларында 40-60 күн аралыгында пестицид колдонуугаубакыт болот.
Зыянкечти аныктап туруп мөмө бышканга чейин1 жолу инсектицид,1 жолу фунгицид чачуусунушталат.

         Сунушталуучу инсектициддер:
Кинфос (бетациперметрин, диметоат) (тэз.300+40 г/л)),сарптоо нормасы 400-500 мл/га, жумушчу суюктуктун сарпталышы 600-1500 л/га.Ошол эле учурда органо-минералдык жерсемирткичтерди кошоберүү жагы сунушталат.
Би-58 (диметоат) (тэз.400г/л),сарптоо нормасы 800-1000 мл/га, жумушчу суюктуктун сарпталышы 600-1500 л/га.Ошол эле учурда органо-минералдык жер семирткичтерди кошоберүү жагы сунушталат.

         Сунушталуучу фунгициддер:
1% бордо суюктугунчачуу. Органо-минералдык жерсемирткичтерди кошууга болбойт.
Скор (дифеноконазол) (тэз.250гр/л), сарптоо нормасы 200 гр/га.Ошол эле учурда органо-минералдык жерсемирткичтерди кошоберүү жагы сунушталат.
Мөмө терилип алынгандан кийин кеч күзгөчейин пестициддерди нормадан ашырбай колдонсо боло берет.
Азыр базарда пестициддин түрлөрү абдан көп, ошондуктан ар бир учурда адис менен кеңешиптуруп, пестицидди тандоо сунушталат.
Өрүк багында негизинен жалбырак түргүчтөр,өсүмдүк кенелери жана биттери, шиш тумшуктар, жалган калканчыктар, мөмө жегичтер жана жуп эмес жибек курттары зыян келтирүүдө.

 

 

Вредители и болезни абрикоса и пути борьбы против них.

         На территории Баткенскойобласти имеется более 17 тысячи гектаров многолетних насаждений, в том числе на более 6 тысячи гектаров абрикосовые сады. 
Первоначальным путем борьбы против вредителей и болезней является агротехнические приемы возделывания культуры. Это правильный выбор схемы посадки деревьев, ранневесеннее очистка арыков для полива и арыков междурастениями, осеннее или ранневесеннее сбор остатков опавших листьев и сорняков. Правильная подкормка и правильная обрезка.
При выборе схемы посадки необходимо учитывать, чтобы лучи солнца попадали во все ветки дерево в последующие годы. Солнечные лучи дезинфицирует дерево, воспрепятствует развитию грибковых болезней,     способствует полноценному созреванию плода. Раньше для высокорослых деревьев абрикоса применялся схема посадки 10х10 м, т.е. 100 деревьев на 1 га. После передачи земли в личную собственность начали сажать по схеме 8х8 метров, т.е. 156 деревьев на 1 га. В данное время можно встречать сады со схемой посадки еще гуще на 1 гектаре. В этихсадах необходимо провести обрезки так, чтобы лучи солнца попадали во все ветки деревьев.
2. Необходимо подкармливать и поливать сады своевременно. Деревья таких садов устойчивы к вредителям и болезням. На сегодняшний день на рынках можно купить аммиачную селитру, карбамид и аммофос.
Рекомендуется внести осенью на 1 га сада в зависимости от возраста 150-300кг аммофоса, ранней весной 100-200карбамида на 1 га. Или внести 10-20 ведер перепревшего навоза на каждое дерево. 
3. В опавшие листья и в остатки сорняков в саду вредители откладывают яйца для перезимовки, а также в них имеются споры возбудителей грибковых болезней. Поэтому поздно осенью или ранней весной их надо собрать и уничтожить. 
Мы остановились на пути борьбы с болезнями и вредителями при возделывания культуры.
Первое опрыскивание в саду необходимо провести до набухания почек. Температура воздуха должно быть выше 5 градусов С, при безоблачной и безветренной погоде можно опрыскивать.

         Первый метод 3% бордоская жидкость.     

 1. Изготовляется путем смешивание раствора медного купороса с раствором негашеного известья
 2. Лучшее качество можно получить при соотношении 1:1, 3:4
 3. Раствор медного купороса вливается медленноструей в раствор известья при постоянном помешивании известкового молока.
 4. Посуды подвергающиеся к коррозии не пригодны для подготовки жидкости.
 5. Берем 600 гр. медного купороса растворяем в 2 л горячей воде и холодной водой доводим ее объем до 10 литров.
 6. Берем 800 гр. негашеного известья в 2 л. воде гасим его и доводим объем воды до 10 литров.
 7. В известковое молоко вливаем медленно струей раствор медного купороса, припостоянном помешивании известкового молока.
 8. Приготовленный раствор должен иметь цвет голубого небо.  
 9. Приготовленному раствору нельзя добавлять воду.
 10. Железный предмет очищенный от ржавчины (гвоздь, нож, железная проволка) опускаем в готовый раствор на 2-3 минуты, если предмет накроется ржавчиной, то раствор приготовлен не правильно.
 11. Если предмет накроется ржавчиной,  то необходимо добавить в раствор по чуть-чуть немного известкового молока. После проверяется опять железным предметом. Пока не накроется ржавчиной.
 12. Приготовленный раствор не храниться, в тот же день необходимо израсходовать.

Опрыскивание с 3% бордоской         жидкостью применяется против болезней и вредителей. Бордоская жидкость имеет и фунгицидный и овицидные свойства. Овицидные свойства- это уничтожает яйцо вредителей. Медь уничтожает споры грибов, а кислое среда медного купороса способствует сжиганию яиц.   

         Второй метод на 10 литров воды 50 гр. медного купороса и 700 гр карбамида.
Польза от этого метода, как и в первом методе. Просто снижено концентрация медного купороса и не нейтрализуется известковым молоком.   Кроме того дерево подкармливается через ветки карбамидом.    
Абрикосовые сады расцветут в марте-апреле, с 3 декады мая до июля созревают плоды. Раннеспелые сорта Майский, А-Орук созревают в основном в конце мая, сорта Субхани, Исфарак, Нишани, Жолчу массово созревают в июне.
Многие пестициды необходимо применять от 25 до 40 дней до созревания.
Во время цветения химикаты нельзя применять. Здесь учитывается в основном вред экологию, в том числе полезным насекомым, пчелкам. 
В абрикосовых садах после плодоношение в апреле и в мае можно применять пестициды.
После определения вредителя или болезни можно применять 1 раз инсектицид и 1 раз фунгицид до созревания.

         Рекомендуемые инсектициды:
Кинфос (бетациперметрин, диметоат) (д.в.300+40 г/л)),норма расхода 400-500 мл/га, расход рабочей жидкости 600-1500 л/га.Рекомендуется в баковой смеси органоминеральное удобрение.
Би-58 (диметоат) (д.в.400г/л), норма расхода 800-1000 мл/га, расход рабочей жидкости 600-1500 л/га.Рекомендуется в баковой смеси органоминеральное удобрение.

         Рекомендуемые фунгициды:
Опрыскивание с 1% бордоской жидкости. Нельзя смешивать с органоминеральными удобрениями.
Скор (дифеноконазол) (д.в.250гр/л), норма расхода 200 гр/га.Рекомендуется в баковой смеси органо-минеральное удобрение.
.        После сбора урожая до поздней осени можно применять пестициды по мере необходимости.
Сейчас рынок насыщен пестицидами с разными торговыми названиями. Поэтому рекомендуется посоветовать со специалистом перед тем, как опрыскивать с химикатами. 
В абрикосовых садах распространены листовертки, клещи, тли, долгоносики, ложнощитовки, плодожорки, не парный шелкопряд и т.д.        Распространены такие болезни, как коккомикоз, клястериоспориоз, монилиоз.

Назад

Информационные системы

Информационный ресурс
департамента водного хозяйства
и мелиорации

Информационный блок