Новость 11 апреля

Республиканын облустары боюнча жазгы талаа жумуштарын жъргъзъъд= къйъъчъ-майлоочу материалдардын керектелъъсъ жана колдо бары тууралуу 2017-жылдын 6-апрелге карата маалымат

Скачать

Назад

Информационные системы

Информационный ресурс
департамента водного хозяйства
и мелиорации

Информационный блок