Новость 5 апреля

вегетация мезгилине даярдоо боюнча  2017-жылдын 3-апрелине карата
М А А Л Ы М А Т

 2017-жылдын 27-мартына  карата 128,6 млн. сомдук калыбына келтирүү иштери аткарылып, коюлган 145,0 млн.сомдук план-тапшырманын 89% түздү.
- 393 км каналдар оңдолуп, план боюнча 448,3 км, же 88%;
- 307,3 км чарбалар аралык каналдар механизмдер менен ширендилерден (нанос) тазаланды, план боюнча 341,1км же 90%;
- 1011 даана гидротехникалык курулмалар оңдолгон, план боюнча 1151 же  88%;
- 1021 даана суу өлчөөчү посттор оңдолгон, план боюнча 1170 же 87 %;  
- 97 даана насостук станциялар оңдолгон, план боюнча 106, же 92 %; 

Суу чарба объектилердин 2017-жылдын вегетация мезгилине даярдоо, оңдоо иштерин бүткөрүү мөөнөттөрү план боюнча:
- Баткен, Ош жана Жалал-Абад Бассейндик суу чарба башкармалыктары 2017-жылдын 10-апрелге карата;
- Чүй жана Талас Бассейндик суу чарба башкармалыктары 2017-жылдын 20-апрелге карата;
- Ысык-Көл жана  Нарын Бассейндик суу чарба башкармалыктары 2017-жылдын 1-майына  карата;
- Орто-Токой,  Киров жана Папан суу сактагычынын башкармалыктары 2017-жылдын 25-мартына карата.

Информация
о ходе подготовки государственной ирригационной сети к вегетации 2017 года на 3-апреля  2017 года

 

 По подготовке сети к вегетации  2017 года на 27-марта    2017 года   по Республике выполнены работы на сумму 128,6 млн.сом при плане 145,0  млн. сом или  89 %.  На эти средства произведен:

  1. ремонт каналов 393 км при плане 448,3 км или 88 %;
  2. мехочистка каналов 307,3 км, при плане 341,1 км  или 90 %;
  3. ремонт гидротехнических сооружений - 1011 при плане 1151 или 88 %;
  4. ремонт гидропостов  1041  при плане 1170 или 89 %;
  5. ремонт насосных станций  97 единиц при плане 106 или 92%;

         Согласно графика производства  работ, подготовка оросительной сети к вегетации будет завершена:
- Баткенская,  Ошская, Жалал-Абадская области - 10 апреля 2017 года;
- Чуйская и  Таласская области - 20 апреля 2017 года;
- Иссык-Кульская и Нарынская области -1 мая 2017 года;
- Орто-Токойское, Кировское и  Папанское водохранилище -  25 марта 2017 года.

Назад

Информационные системы

Информационный ресурс
департамента водного хозяйства
и мелиорации

Информационный блок