Новость 10 марта
1144953 3 2x

Үрөндөрдү тазалоо
Дан өсүмдүктөрүн ургалдуу айдоо технологиясы, өсүмдүктөрдү өнүгүүнүн баштапкы стадияларында илдеттерден коргоону камсыз кылуучу, фунгициддик препараттар менен үрөндү тазалоо ыкмасын камтыйт. Үрөндөрдү тазалоонун маңызы себүүчү материалды (үрөндөрдү, жемиш тамыр) себүү алдында химикаттар  (ууландыргычтар) менен дарылоодо жатат. Алар оору козгогучтарга тийип, аларды өлтүрөт же активдүүлүгүн төмөндөтөт.
Тазалоонун үч ыкмасы бар: суулуу же нымдуу, жарым-жартылай кургак же кургак.
Суулуу (нымдуу) ыкмаменен тазалоодо үрөндү ууландыргычтын эритмесине белгилүү бир убакытка чейин бөктүрүп же машиналарда  же үймөктөрдө көп суу менен суулап, андан ары үрөндөрдү быктырып коёт. Үрөндү быктыргандан кийин кургатышат жанакалдыктарын жок кылуу үчүн шамалдатат, андан кийин айдашат.
Тазалоонун жарым-жартылай кургакыкмасы, ууландыргычтын концентрациясы кыйла көп, бирок аз санда себилүүсү менен нымдуу ыкмадан айырмаланат. Андан кийин быктыруу процесси, суулуу тазалоого караганда кыйла узагыраак болот, андан ары уулуу заттардын калдыктары кетирилет.
Кургак тазалоодо үрөндөрдү күлмайда сымал ууландыргыч менен аралаштырышат.
Үрөндүн айланасында ууландыргычтан башка биологиялык активдүү заттарды камтыганоболочка түзүүчү прогрессивдүү ыкма үрөндү инкрустациялоо деп аталган. Бул ыкма чел пайда кылуучу сууда эрүүчү полимерлерди пайдаланууга негизделген, алар эң жакшы жана апробацияланган.
Бир эле мезгилде кара көсөө илдеттерин жана тамыр чириктерин козгоочулар менен күрөшүү зарылдыгын эске алуу менен, кеңири спекрдагы таасир берүүчү же айкалышкан препараттар менен үрөндөрдү тазалоого болот. Кеңири спектрда таасир берүүчү проепараттардын ичинен өзгөчө орунду жогорку фунгициддик активдүүлүктөгү Раксил-6% ээлейт, ал кара көсө козу карындарынын инфекцияларына жана фузариоздук-гельминтоспориоздук тамыр чириктерине да каршы колдонулат. Өсмөлөрдү кыртыштык патогендүү микрофлорадан коргоо максатында үрөндөрдү тазалоодо Байтан, Раксил 6%, Раксил-Алт, Теназол-Ультра-12% ж.б. пайдаланылат.
Айдоо алдындагы жана өнүп чыгуучу мезгилдерде көптөгөн зоналарда жагымсыз шарттар түзүлөрүнэске алып, ууландыруучу курамга өсүү стимуляторун кошуу сунушталат, ал бул процессти тездетет жана фунгициддин фитоууландыруучулугун нейтралдаштырат. Гумуска бай, суу менен жетиштүү камсыз болгон кыртыштарда дан өсүмдүктөрүн өстүрүүдө айдоонун алдында ретарданта тура (2-5л/т 60% суу эритмеси) кошуу максаттуу болуп саналат. Кыш өткөрүү мезгили төмөнкү температуралык режими менен зоналарда күздүк өсүмдүктөрдүн үрөндөрүн тазалоодо аны пайдалануу өзгөчө эффективдүү. Мында тур уунун үрөнгө жакшы жабышуусуна, түптөнүү түймөгүнүн дордоё баштоосуна жардам берет, кургак заттардын түптөнүү түймөгүндө камтылышы көбөйөт. Бир катар өсүмдүктөрдүн үрөндөрүн эки фунгициддин аралашмасын  пайдалануу менен тазалоо, тазалоочу курамдын таасир берүү спектрин кеңейтет. Дан өсүмдүктөрдүн үрөндөрүн тазалоо механизациялаштырылган ыкма- ПС-10А, АПЗ-10 машиналары менен, атайын тазалоо үчүн аянтчада жүргүзүлөт. Тазалоону препараттын суспензиясы менен гана жүргүзүшөт. Суу суспензиясын, чел пайда кылуучунун жакшы көөп чыгуусу үчүн үрөндөрдү ууландыруунун алдында, 30-60 мүнөт мурун даярдашат. Муздак сууну пайдаланышат. Үрөндөрдү айдоо алдында, ошондой эле күн мурунтан дарылоогоболот, бирок сөзсүз түрдө жылуу температураларда жүргүзүлөт. Үрөндөрдүн нымдуулугу 14-15% ашпаган болууга тийиш.
Үрөндөрдү тазалоодогу сактык чаралары. Ууландыргычтаржана тазаланган үрөндөрменен болгон бардык технологиялык жана эмгек операциялары администрациянын буйругу менен дайындалган жооптуу адам, иштердин жетекчисинин контролдоосу менен жүргүзүлөт. Жетекчи тазалоо боюнча иштерге тартылган адамдарды, пестициддердин мүнөздөмөлөрү, адамдын организмине алардын тийгизген таасиринин өзгөчөлүктөрү, сактык чаралары жана пестициддер, өндүрүштүк жана жеке гигиена менен ууланууда биринчи жардам көрсөтүүменен тааныштырууга, коопсуздук техникасы боюнча жана өрт коопсуздук эрежелери боюнча инструктаждоого милдеттүү. 
Пестициддер жана тазаланган үрөндөр менен атайын кийимдерсиз жана жекече коргоо каражаттарысыз иштөөгө, тамак ичүүгө, суу ичүүгө жана үрөндөрдү тазалоо боюнча иштер убагында тамеки чегүүгө тыюу салынат.

Протравливание семян 

Технология интенсивного возделывания зерновых культур включают такой обязательный прием, обеспечивающий защиту растений от болезней на ранних этапах развития, как протравливание семянфунгицидными препаратами. Сущность протравливания заключается в предпосевной обработке посевного материала (семян, клубней и др.) ядами (протравителями). Последнее, соприкасаясь с возбудителями болезней, убивают их либо значительно снижают их активность.
Существуют три способа протравливания: мокрое или влажное, полусухое и сухое.
При мокром (влажном) протравливании семена погружают раствор протравителя на определенный срок или обильно смачивают в машинах или кучах, после чего протравленные семена обычно подвергаются томлению. Вслед за томлением семена сушат и проветривают для удаления остатков протравителя, а затем производят посев.
Полусухой способ протравливания отличается от мокрого тем, что семена опрыскивают растворами протравителя значительно большей концентрации, но в меньшем количестве. Вслед за этим идет процесс томления, значительно, более длительный, чем при мокром протравливании, а затем удалении остатков ядовитых веществ.
Сухое протравливание заключается в том, что семена смешивают с порошкообразными протравителями.
Создание вокруг семени прерывистой оболочки, в которую включают, помимо протравителя, различные биологически активные вещества - новый прогрессивный прием протравливания, названный инкрустацией семян. Этот прием основан на использовании в качестве пленкообразователя водорастворимых полимеров,лучшие  и более апробированные.
Учитывая необходимость одновременной борьбы с возбудителями головневых болезней и корневых гнили, при протравливании семян широкого спектра действия или комбинированными препаратами. Среди препаратов широко спектра действия особое место занимает Раксил-6% обладающийвысокой фунгицидной активностью, как против инфекции головневых грибов, так и против инфекции фузариозно-гельминтоспориозных корневых гнилей. При протравливании семян в целях защиты проростков от почвенной патогенной микрофлоры следует использовать препараты, как Байтан, Раксил- 6%, Раксал-Алт, Теназол-Ультра-12% и др.
Учитывая, что в предпосевной ивсходовыйпериоды условия во многих зонах складываются неблагоприятно для прорастания семян,предлагается добавлять в протравочный состав стимулятор роста, который ускорит этот процесс и нейтрализует фитотоксичность фунгицида.  Привозделываниизерновых культур на богатых гумусом почвах в условиях достаточной влагообеспеченности целесообразно при предпосевном протравливании добавлениеретарданта тура(2-5лт 60%-ного водного раствора). Особенно эффективно его использование при протравливании семян озимых культур в зонах с пониженным температурным режимом в период перезимовки. При этом тур способствует лучшему прилипанию протравителя к семени, заглублению узла кущения, увеличивается содержание сухих веществ в узле кущения.  Протравливания семян ряда культур при использовании смеси двух фунгицидов, что значительно расширяет спектр действия протравочного состава. Протравливание семян зерновых культур проводится механизированным способом машинамиПС-10А,Мобитокс, АПЗ-10, на специальных площадка для протравливания.
Протравливание проводят только суспензией препарата. Водную суспензию готовят за 30-60 минут до начало обработки семян для лучшего набухания пленкообразователя. Воду используют холодную. Обрабатывать семена можно, как перед посевом, так и заблаговременно, но обязательно при положительных температурах. Влажность семян должна быть не выше 14-15%.

Меры безопасности при протравливании семян. Все технологические и трудовые операции с протравителями и протравленными семенами проводятся под контролем ответственного лица, назначаемого по приказу администрации руководителем работ. Руководитель обязан ознакомить лиц, привлекаемых к работе по протравливанию, с характеристикой пестицидов, особенностями их воздействия на организм человека, мерами предосторожности и оказания первой доврачебной помощи при отравлении пестицидами, производственной и личной гигиеной, проинструктировать по технике безопасности и правилами пожарной безопасности.
Категорически запрещается работать с пестицидами и протравленными семенами без спецодежды и средств индивидуальной защиты, принимать пищу, пить воду и курить   во время работы по протравливанию семян.

 

Назад

Информационные системы

Информационный ресурс
департамента водного хозяйства
и мелиорации

Информационный блок