Новость 19 сентября

ОперативдҮҮ маалымат облустар боюнча жашылча, бахча жана картошканын тҮшҮмҮн 2016-ж. 16-сентябрына карата  жыйноонун жҮрҮшҮ

Скачать

Назад

Информационные системы

Информационный ресурс
департамента водного хозяйства
и мелиорации

Информационный блок